HMS HARDY 1/3

HMS HARDY OG REDNINGSAKSJONEN PÅ VIDREK HMS HARDY ET LE SAUVETAGE A VIDREK


Rundt klokken 04.30 10. april går de engelske krigsskipene «Hardy», «Hunter», «Havock», «Hotspur» og «Hostile» til angrep på de tyske skipene på Narvik havn. Hardy, som er ledet av kaptein Bernard Armitage Warburton-Lee, går i spissen for angrepet. De angriper tre ganger. Tyskerne blir fullstendig overrumplet. Med ild fra torpedoer og kanoner uskadeliggjør britene de tyske destroyerne «Wilhelm Heidkamp», «Anton Schmitt», «Dieter von Roeder», «Hans Lüdemann» og «Hermann Künne». Aux alentours de 4:30, le 10 avril, les navires de guerre anglais «Hardy», «Hunter», «Havock», «Hotspur» et «Hostile» vont attaquer les navires allemands dans le port de Narvik. Le «Hardy», commandé par Bernard Armitage Warburton-Lee, mène l'attaque. Ils attaquent trois fois. Les Allemands sont complètement pris par surprise. Aves le feu des torpilles et des fusils, les Britanniques neutralisent les destroyers allemands «Wilhelm Heidkamp», «Anton Schmitt», «Dieter von Roeder», «Hans Lüdemann» et «Hermann Künne».
Men andre skip fra den tyske flåten skal snart bite fra seg. På vei utover Ofotfjorden etter angrepet blir britene først uventet angrepet av de tyske destroyerne «Wolfgang Zenker», «Erich Giese» og «Erich Koellner» som har ligget i Herjangsfjorden. Britene flykter utover Ofotfjorden. De tyske skipene må gi opp å forfølge dem da de ikke har nok drivstoff. Ved Ballangen kommer det nok en overraskelse. De tyske krigsskipene «Georg Thiele» og «Bernd von Arnim» har ligget der om natten. De avskjærer nå britene.

Mais, d'autres navires de la flotte allemande vont les attaquer. Sur le chemin de retour vers Ofotfjorden, après l'attaque, les Britanniques sont d'abord attaqués par les destroyers allemands «Wolfgang Zenker», «Erich Giese» og «Erich Koellner» qui se trouvaient dans le Herjangsfjorden. Les Britanniques fuient à travers Ofotfjorden, Les navires allemands doivent abandonner la poursuite car ils manquent de carburant. Près de Ballangen les attend une surprise. Les navires de guerre «Georg Thiele» et «Bernd von Arnim» s'y sont abrités pour la nuit et ils interceptent les Britanniques.
En salve treffer broen på «Hardy». Kaptein Warburton-Lee blir dødelig såret. Alle som oppholder seg på broen, blir enten drept eller såret. Kvartermester og løytnant G.H. Stanning oppholder seg også på broen. Han har blitt alvorlig skadet og har mistet følelsen i den ene foten. Til tross for skaden overtar han kontrollen og styrer skipet nedover fjorden inntil han blir avløst av en matros. Une salve atteint la passerelle du Hardy. Le commandant Warburton-Lee est mortellement blessé. Tous ceux qui se trouvaient là sont tués ou blessés. Le quartier-maître et lieutenant G.H. Stanning se tenait aussi sur la passerelle. Il est gravement blessé et a perdu toute sensation dans un pied. Malgré cela, il prend le commandement et mène le navire dans le fjord jusqu'à ce qu'un marin le remplace.
«Hardy» mister snart fart som følge av skadene. Dersom skipet blir liggende stille, vil det bli skutt i senk av tyskerne. Stanning gir ordre om å kjøre skipet mot land. Torpedooffiseren, løytnant G.R. Heppel, har tatt seg til broen. Han overtar kontrollen og utfører ordren fra Stanning og kjører skipet på land rett utenfor Vidrek. «Hard»y grunnstøter og brenner, og det blir gitt ordre om å forlate skipet.

Touché, le «Hardy» perd de la vitesse. S'il reste immobile, il sera coulé par les Allemands. Stanning donne alors l'ordre de mener le navire à terre. L'officier torpilleur, le lieutenant G.R. Heppel, est sur la passerelle. Il prend la barre et exécute les ordres de Stanning. Il amène le navire près de Vidrek et l'y échoue alors qu'il brûle. L'ordre est donné d'abandonner le navire.
Men «Hardy» har grunnstøtt langt fra land. Mannskapet må svømme nesten 400 meter i den iskalde sjøen for å komme på land. De som er skadet og ikke klarer å svømme selv, må hjelpes av de uskadede. Det er ingen livbåter de kan bruke. Heppel vurderer det slik at navigasjonsoffiseren Gordon-Smith er så hardt skadet at han vil omkomme om han må ut i det kalde sjøvannet. Han beslutter derfor å forlate ham på dekket inntil videre. Imens fortsetter de tyske destroyerne å skyte på «Hardy».

Mais le «Hardy» s'est échoué loin de la terre ferme. L'équipage doit nager presque 400 mètres dans une mer glaciale pour atteindre la terre. Ceux qui sont blessés ne peuvent nager seuls et doivent être aidés par ceux qui sont valides. Il n'y a pas de canots de sauvetages qu'ils puissent utiliser. Heppel considère que l'officier Gordon-Smith est si gravement blessé qu'il ne sortirait pas vivant de l'eau. Il décide donc de le laisser sur le pont en attendant mieux, pendant que les destroyers allemands continuent à tirer sur le «Hardy».
Idet «Hardy» grunnstøter ved Vidrek, starter andre akt i dramaet. Det er nå om å gjøre å berge livet til så mange som mulig av det britiske mannskapet. Her skal sivilbefolkningen på Vidrek komme til å spille en viktig og avgjørende rolle. Det er mange sivile som deltar i redningsaksjonen. En av disse er Jørgen Kongsbakk.

Une fois que le «Hardy» est échoué à Vidrek commence le deuxième acte de ce drame. Il faut maintenant faire en sorte de sauver le plus grand nombre de vies possibles dans l'équipage britannique. La population civile de Vidrek va jouer un rôle important et même crucial dans ce sauvetage. Parmi eux se trouve Jørgen Kongsbakk.

2 commentaires: